Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường Kim Chung – Di Trạch khi giao với đường quy hoạch.

Đoạn cuối tuyến kết thúc ở đường Kim Chung – Di Trạch khi giao với đường quy hoạch.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.